O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód. Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom w podeszłym wieku, a szczególnie tym, którzy wymagają całodobowej opieki i nie posiadają środków na opłacenie opieki komercyjnej. Idąc naprzeciw tym potrzebom Stowarzyszenie powołało Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń" w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 450 z siedzibą w Domu Seniora „Dolomity". Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Śląskiego. Dom spełnia wszelkie prawne, opiekuńcze i administracyjne wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. Warto zaznaczyć, że status prawny Stowarzyszenia umożliwia Samorządom podjęcie współpracy.     Drugim domem naszego Stowarzyszenia będzie Dom Pomocy Społecznej „BUK” w Rudach Raciborskich. Celem działalności domu będzie zapewnienie całodobowej opieki oraz pomocy w zakresie zabezpieczenia usług bytowych, pielęgnacyjnych oraz terapeutycznych mieszkańcom domu – tj. osobom przewlekle, psychicznie chorym. Stowarzyszenie realizuje program rządowy ASOS i jest założycielem Centrum Integracji Społecznej. Centrum Integracji Społecznej -  zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wielotorowe, kompleksowe wsparcie skierowane do tej grupy realizowane jest poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Nasi podopieczni dzięki CIS przeszli odpowiednie szkolenia i pracują w następujących branżach: - porządkowej, - opieki osób starszych, - wynajmu sali wykładowej. ASOS - Rządowy Program Na Rzecz Aktywności Osób Starszych został opracowany jako odpowiedź na wyzwania jakie stawiają przed Polską procesy demograficzne i społeczne. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które w związku z wyżem demograficznym lat 50- tych wchodzą lub w najbliższej przyszłości będą wchodzić w wiek 60+, a kończąc aktywność zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej.
Copyright © Stowarzyszenie Pomocna Dłoń.
Projekt i wykonanie: Efekt-Studio
Stowarzyszenie ul. Strzelców Bytomskich 450 41-935 Bytom tel. +32 285 93 78  e-mail: seniorzy@arateusz.pl  cis@arateusz.pl Strona główna DPS Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity" Dom Seniora "Buk" Centrum Integracji Społecznej Usługi i cennik

Misją stowarzyszenia jest pomoc osobom w podeszłym wieku

"Daj szansę na godne życie osobom starszym i niepełnosprawnym." Przekaż 1%podatku dochodowego na Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" KRS 0000234338
Strona główna