Copyright © Stowarzyszenie Pomocna Dłoń.
Projekt i wykonanie: Efekt-Studio

Nasze usługi

Stowarzyszenie ul. Strzelców Bytomskich 450 41-935 Bytom tel. +32 285 93 78  e-mail: seniorzy@arateusz.pl  cis@arateusz.pl

Misją stowarzyszenia jest pomoc osobom w podeszłym wieku

USŁUGI OPIEKUŃCZE                                  W obecnych czasach praca i obowiązki zawodowe często nie pozwalają nam, pomimo najlepszych   chęci, zaopiekować się bliskimi tak ja byśmy chcieli. Uczestniczymy w wyjazdach i podróżach służbowych. W   tym czasie nie zawsze znajdzie się osoba, która zaopiekuje się bliskimi, a nie chcemy pozostawić naszych   bliskich bez należytej opieki. Chętnie, fachowo i z oddaniem pomożemy Tobie w opiece. Godziny naszej pracy   dostosujemy do  Państwa potrzeb i oczekiwań. Usługi opiekuńcze oferujemy na dwóch płaszczyznach: - opieka stała w Domu Seniora "Dolomity"   - opieka stała w Domu Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń"  - opieka stała w Domu Seniora "Buk"  - opieka czasowa w domu osoby potrzebującej w cenie 8 zł/h brutto. Nasze opiekunki podczas czasowej opieki w domu wykonują następujące czynności: - nadzorują zażywanie przepisanych przez lekarza lekarstw, - pomagają w utrzymaniu higieny osobistej, - pomagają podczas przyjmowania posiłków, - dbają o czystość ubrania, - dotrzymują towarzystwa, - obserwują seniora i alarmują rodzinę oraz lekarza w przypadku niepokojącego zachowania podopiecznego. Kiedy starość i  nieumiejętość  wykonywania  podstawowych czynności dotyczą naszych bliskich, a nam trudno się z tym pogodzić, dodakowo dochodzi jeszcze praca i wychowanie dzieci, skorzystaj z naszej   fachowej opieki. Zapraszamy. Kontakt: ul. Strzelców Bytomskich 449-450 41-935 Bytom tel. 32 285 93 78 e-mail:  cis@arateusz.pl USŁUGI PORZĄDKOWE     Proponujemy następujące ceny za usługi porządkowe: sprzątanie biur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 zł/m² sprzątanie gabinetów i przychodni lekarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70 zł/m ²   sprzątanie powierzchni handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15zł/m ² odkurzanie powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 zł/m² mycie podłóg mopem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15 zł/m² maszynowe czyszczenie posadzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50zł/m² maszynowe czyszczenie posadzek z polerowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00zł/m ² polimeryzowanie podłóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00zł/m² pranie wykładzin dywanowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 zł/m² sprzątanie posesji  w okresie letnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,10 zł/m ² pomoc kuchenna                       * Cena uzależniona jest od wielkości powierzchni przeznaczonej do czyszczenia, stopnia zabrudzenia oraz lokalizacji usługi. W cenę wliczone   zostały  profesjonalne środki czyszczące. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Kontakt: ul. Strzelców Bytomskich 449-450 41-935 Bytom tel. 32 285 93 78 e-mail:  cis@arateusz.pl
                                    O f e ru j e m y   p ro f e s j o n a l n e   c z y s z c z e n i e
i   s p rz ą t a n i e   p o w i e rz c h i   b i u ro w y c h ,   p rz y c h o d n i ,
g a b i n e t ó w     l e k a rs k i c h ,     p o w i e rz c h n i       h a n d l o w y c h
i     ma g a z y n o w y c h .       N a s i     p r a c o w n i c y   z   o d d a n i e m
i   z a a n g a ż o w a n i e m   p o s p r z ą t a j ą   w y z n a c z o n e   p rz e z
Ci e b i e   mi e j s c a .   J e s t e ś m y   g o t o w i   p r a c o w a ć   n a
z a s t ę p s t w o   w   c z a s i e ,   k i e d y   s ą   u rl o p y   b ą d ź
n i e p rz e w i d z i a n e   z d a rz e n i e   c h o ro b o w e   a   n a s z e
c e n y   s ą   n a j n i ż s z e   n a   ry n k u .
WYNAJEM SALI WYKŁADOWEJ                       Do  Państwa  dyspozycji  oddajemy  klimatyzowaną  salę  szkoleniową  o  powierzchni  45m ²  i wymiarach 8x5,7m wyposażoną w:  ekran stały i przenośny, tablicę suchościeralną, flipchart, TV, rzutnik   multimedialny, dostęp do internetu, laptop. Istnieje możliwość skorzystania z ksero. Sala może pomieścić   następującą ilość osób w poszczególnych układach: – kinowym  40 osób – szkolnym 20 osoby. – podkowy 20 osób. Cena wynajęcia sali wynosi 110 zł za dzień szkoleniowy lub 15 zł za godzinę.             Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z serwisu kawowego w cenie 7 zł od osoby.   Proponujemy kawę, herbatę, drobne ciasteczka, paluszki, wodę gazowananą i niegazowaną. W trakcie   trwania szkolenia zapraszamy do skorzystania z cateringu. W porze obiadowej przygotujemy żurek z jajkiem i   kiełbasą oraz  pieczywo w cenie 8 zł od osoby. Zapraszamy do dokonaia rezerwacji. Kontakt: ul. Strzelców Bytomskich 449-450 41-935 Bytom tel. 32 285 93 78 e-mail:  cis@arateusz.pl